Program stypendialny - Wspieramy najlepszych II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Program skierowany jest do uczniów klas 7 szkół podstawowych oraz do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

                Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów, niezbędne do złożenia wniosku, dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w dziale REGION lub w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 17 w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 108 lub 204.

Wsparcie finansowe przewidziane jest dla uczniów uczących się w szkołach województwa opolskiego.

                Nabór wniosków przeprowadzony będzie od 11 do 29 września 2017 r. w godz. 7:30 do godz. 14:00.

WNIOSKI ZŁOŻONE PRZED LUB PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Wnioski można przesłać pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Departament Edukacji i Rynku Pracy

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

lub złożyć osobiście w siedzibie Departamentu przy ulicy Piastowskiej 17 w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 108 lub 204.

Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem tel. 77 54 16 505, 77 54 16 536 lub 77 54 16 500.