Wyprawka szkolna" - 2011 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu informuje, że  w dniu 9 czerwca 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, obejmuje się uczniów:

1) słabo widzących,

2) niesłyszących,

3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

4) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1-3,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży  lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

 

Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

 

W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 3.

 

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 10 %  ogólnej liczby uczniów, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Na podstawie art. 90u ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się co następuje:    § 2. 6.  Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

180,- zł

-    dla uczniów klas I - III szkół podstawowych,

-    dla uczniów klas I - III ogólnokształcących szkół muzycznych I topnia,

-    dla uczniów niepełnosprawnych klas I - III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I - III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,

 

325,- zł

-    dla uczniów klas III gimnazjów,

-    dla uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów klas VI ogólnokształcących szkół baletowych,

-    dla uczniów niepełnosprawnych klas I - III gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych klas I - III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV - VI ogólnokształcących szkół baletowych,  

210,- zł

-    dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych,

315,- zł

- dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych,

390,- zł

- dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych,

z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych,

- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących   szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz uczniów niepełnosprawnych liceów plastycznych.

 

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące Rządowego programu pomocy dzieciom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna" rodzic winien uzyskać od dyrektora  właściwej szkoły, której dziecko jest/będzie uczniem.