REGULAMIN KONKURSU „OMNIBUS” 2015

I CELE I ZAŁOŻENIA

Konkurs organizowany jest  dla uczniów klas VI szkół podstawowych. Jego głównym celem jest rozbudzanie aktywności poznawczej młodzieży, umożliwienie uczniom zdolnym wykazania się posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Zakres materiału sprzyja integrowaniu wiedzy uczniów z różnych przedmiotów. Jest również okazją do  współpracy nauczycieli i uczniów różnych szkół.

II ORGANIZACJA KONKURSU

1.Organizatorem konkursu jest Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu. Osobami odpowiedzialnymi są nauczycielki: p. D. Mechel, p. L. Janusz.

2.W konkursie  biorą dwuosobowe drużyny uczniowskie.

3. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie określoną liczbę uczniów -  nie więcej niż 1 zespół na 2   oddziały  klas VI  w szkole.

4.Szkoły przeprowadzają eliminacje we własnym zakresie.

5.Konkurs składa się z dwóch części – eliminacji pisemnych i finału ustnego. W części pisemnej uczestnicy rozwiązują pisemny test. Do finału kwalifikuje się 6 zespołów, które  uzyskały największą liczbę punktów za rozwiązanie  testu.

6. Zwycięzcą zostaje zespół, który w finale ustnym zdobędzie największą liczbę punktów.

7. Komisję konkursowa stanowią nauczyciele – opiekunowie szkolnych  reprezentacji.

8.Konkurs odbędzie się  10 XI 2015 o godz.9.30 w PG nr 8 w Opolu  ul. J. Lelewela 9.

9. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres PG nr 8  telefonicznie (77 4744189), pocztą lub  e-mailem do dnia 6 XI 2015.

III ZAKRES MATERIAŁU

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny – obowiązują wiadomości i umiejętności objęte materiałem nauczania wszystkich przedmiotów szkoły podstawowej.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy, a finaliści nagrody ufundowane przez organizatorów. 

OPRACOWANIE: DOROTA MECHEL LILA JANUSZ