Aktywizacja uczniów

Today57
Yesterday316
This week1197
This month10411
Total50361

Rekrutacja 2014-15

Informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych

Informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych

Publicznego Gimnazjum nr 8 w Opolu w roku szkolnym 2014/2015

 

 

1.      Terminy przyjmowania podań i kwalifikacja kandydatów do gimnazjum

 

 

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 4/2014 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2014 zmieniającego Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży ustala się tekst jednolity Zarządzenia Nr 3 jako Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2014 r.

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 4/2014 Opolskiego Kuratora

Oświaty z dnia 24 lutego 2014 r.

WOPZN.110.3.2014

Opole, dnia 24 luty 2014 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 3

OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych

szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w tym terminów

składania dokumentów oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z zajęć

edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania

innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w

województwie opolskim

na rok szkolny 2014 / 2015.

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o

zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

§ 1

Rekrutacja do gimnazjum

1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód przyjmuje się na postawie zgłoszenia rodziców młodzieży zamieszkałej w obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.

3. Jeżeli gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor publicznego gimnazjum w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

4. Terminy przyjmowania podań i kwalifikacja kandydatów do gimnazjum

1) Składanie wniosków do wybranych gimnazjów - 14 marca – 30 kwietnia 2014 r.,

2) Sprawdzian predyspozycji językowych do publicznego gimnazjum dwujęzycznego lub oddziału dwujęzycznego publicznego gimnazjum. Próby sprawności fizycznej do publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym - 17 marca – 30 kwietnia 2014 r.

3) Złożenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu - do 3 lipca 2014 r.

4) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum - 4 lipca 2014 r.

5) Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia. do 7 lipca 2014 r. do godz.15.00.

6) Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum - 8 lipca 2014 r. do godz.13.00.

7) Postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie - 25 sierpnia - 27 sierpnia 2014 r.

8) Ostateczny termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów - 29 sierpnia 2014 r.

 

 

2.      Planowane oddziały w roku szkolnym 2014/2015

 

 

W zależności od liczby zainteresowanych uczniów proponuje się:

 

 

oddział z innowacją z języka angielskiego i języka polskiego

W zakresie języka angielskiego program poszerzony o tematykę kultury, elementy historii, geografii krajów anglojęzycznych, lektury pisarzy anglojęzycznych dobrane odpowiednio do poziomu zaawansowania uczniów, treści prozdrowotne i ekologiczne.

Nowatorstwo polega na wprowadzeniu treści teatralno-filmowych. Nabywanie nowych wiadomości i umiejętności odbywa się w aktywny i twórczy sposób. Dzięki innowacji uczestnicy zajęć pogłębią swoją wiedzę z zakresu filmu i teatru, co w pozytywny sposób wpłynie na kształtowanie ich osobowości i zainteresowań.

 języki obce:kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi do wyboru j.niemiecki lub j. francuski

 

oddział z programem autorskim z matematyki i fizyki

Odkrywane są korelacje matematyki z architekturą, geodezją, geografią, ekonomią, chemią, fizyką, historią i innymi dziedzinami wiedzy. Lekcje fizyki prowadzone są w oparciu o doświadczenia uczniowskie, wykorzystanie wiedzy fizycznej w praktyce życia codziennego, doświadczenia z użyciem przedmiotów codziennego użytku.

 języki obce: kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi do wyboru j.niemiecki lub j. francuski

 

 

oddział ogólny-  języki obce: kontynuowany ze szkoły podstawowej j. niemiecki

oraz drugi do wyboru j. angielski, j. francuski

oddział ogólny- języki obce: kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski

oraz drugi do wyboru j. niemiecki, j. francuski, lub j. rosyjski

Poza realizacją programu nauczania proponuje się uczniom ciekawe zajęcia dodatkowe oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe, naukę i doskonalenie techniki pływania połączone z nabyciem umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

oddział sportowy – piłka nożna, piłka ręczna

            Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. Planuje się szkolenie sportowe piłki ręcznej lub siatkowej oraz nożnej rozwijające predyspozycje i uzdolnienia uczniów.

 języki obce: kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi do wyboru j.niemiecki lub j. francuski.

oddział integracyjny

 

Realizowany jest taki sam program nauczania, jak w każdym, równoległym oddziale ogólnym, a treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Każdemu dziecku stwarza się optymalne warunki rozwoju. W klasie integracyjnej pracuje równocześnie dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel wspomagający uczniów.

języki obce:  kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi do wyboru j.niemiecki lub j. francuski

 

W szkole, dodatkowo organizuje się naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

 

3.      Informacje dotyczące oddziału sportowego w roku szkolnym 2014/2015.

- zasady organizacji i rekrutacji uczniów do oddziału sportowego w PG 8 w Opolu znajdują się w Załączniku nr 4.1.a Statutu

- terminy prób sprawnościowych 10 kwietnia 2014 r. godz. 17.00 sala gimnastyczna PG8 przy ulicy Lelewela 9 oraz drugi termin 24 kwietnia 2014 r. godz. 17.00 (dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w poprzednim teście).

- wymagania w stosunku do kandydata oraz wymagane dokumenty określa § 4 Załącznika nr 4.1.a Statutu

- przystępując do prób sprawnościowych powinien przedstawić orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.

4.      Harmonogram

 

 

Do klasy pierwszej PG 8 w Opolu kandydatów z obwodu przyjmuje się na postawie zgłoszenia rodziców

Codziennie

Sekretariat szkoływ godzinach od 8.00-15.30; (marzec-kwiecień w czwartek do godz. 17.00)

Składanie wnioskówdo klas pierwszych PG 8 w Opolu przez kandydatów spoza obwodu

14 marca – 30 kwietnia 2014 r.,

 

Sekretariat szkołycodziennie w godzinach od 8.00-15.30; czwartek do godz. 17.00

Próby sprawności fizycznejdo oddziału sportowego w PG 8 w Opolu

10 kwietnia 2014 r

oraz drugi termin

24 kwietnia 2014 r.

(dla uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie)

Sala gimnastyczna PG 8

godz. 17.00

Złożenie kopii świadectwaukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

do 3 lipca 2014 r.

Sekretariat szkoływ godzinach od 8.00-15.30;

 (30.06-02.07. 2014r do godz.17.00)

Ogłoszenie listy kandydatówzakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum

4 lipca 2014 r.

Informacja w gablocie szkoły

Potwierdzenie przez kandydata woliprzyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia.

do 7 lipca 2014 r. do godz.15.00.

Sekretariat szkoły w godzinachod 8.00-15.00

Ogłoszenie listykandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum -

8 lipca 2014 r. do godz.13.00.

Informacja w gablocie szkoły

Postępowanie rekrutacyjnedla absolwentów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie

25 sierpnia - 27 sierpnia 2014 r.

Sekretariat szkoływ godzinach od 8.00-15.30;

Ostateczny termin ogłoszenia list uczniówprzyjętych do klas pierwszych gimnazjów -

29 sierpnia 2014 r.

Informacja w gablocie szkoły

 

 

5.      Dokumenty związane z rekrutacją

 

 

·         zgłoszenie – dla ucznia z obwodu gimnazjum

·         wniosek – dla ucznia spoza obwodu gimnazjum

·         pisemna zgoda-oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

 

 

 

Terminy rekrutacji

Do klasy pierwszej PG 8 w Opolu kandydatów z obwodu przyjmuje się na postawie zgłoszenia rodziców

Codziennie

Sekretariat szkoływ godzinach od 8.00-15.30; (marzec-kwiecień dodatkowo w czwartek do godz. 17.00)

Składanie wnioskówdo klas pierwszych PG 8 w Opolu przez kandydatów spoza obwodu

14 marca – 30 kwietnia 2014 r.,

 

Sekretariat szkołycodziennie w godzinach od 8.00-15.30; czwartek do godz. 17.00

Próby sprawności fizycznejdo oddziału sportowego w PG 8 w Opolu

10 kwietnia 2014 r

oraz drugi termin

24 kwietnia 2014 r.

(dla uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie)

Sala gimnastyczna PG 8

godz. 17.00

Złożenie kopii świadectwaukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

do 3 lipca 2014 r.

Sekretariat szkoływ godzinach od 8.00-15.30;

 (30.06-02.07. 2014r do godz.17.00)

Ogłoszenie listy kandydatówzakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum

4 lipca 2014 r.

Informacja w gablocie szkoły

Potwierdzenie przez kandydata woliprzyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia.

do 7 lipca 2014 r. do godz.15.00.

Sekretariat szkoły w godzinachod 8.00-15.00

Ogłoszenie listykandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum -

8 lipca 2014 r. do godz.13.00.

Informacja w gablocie szkoły

Postępowanie rekrutacyjnedla absolwentów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie

25 sierpnia - 27 sierpnia 2014 r.

Sekretariat szkoływ godzinach od 8.00-15.30;

Ostateczny termin ogłoszenia list uczniówprzyjętych do klas pierwszych gimnazjów -

29 sierpnia 2014 r.

Informacja w gablocie szkoły

 

ZASADY ORGANIZACJI I REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

ZASADY ORGANIZACJI I REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

w Publicznym Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu.

§1

NORMY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY ORGANIZACJI I  REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

 

1.      art. 12 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2014 r., poz.7)

2.      Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i Nr 208, poz. 1241 oraz z 2012 r. poz. 490) ogłoszono dnia 15 lipca 2010 r. obowiązuje od dnia 16 października 2010 r. (art. 27 ust. 1,2,3; art. 58)

 

3.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2002 r. (Dz. U. 2002/191/1603 z późn. zm.) w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski

 

4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego

 

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu prowadzi oddział sportowy, w którym organizowane jest szkolenie w jednym lub kilku sportach takich jak piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna.

 

2.      Odział sportowy rozwija uzdolnienia sportowe młodzieży.

 

3.      Cykl kształcenia sportowego trwa trzy lata i jest realizowany od klasy pierwszej do trzeciej.

 

4.      Zadaniem oddziału sportowego, jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi.

 

5.      Uczniowie klasy sportowej realizują program kształcenia ogólnego zgodny z podstawą programową oraz program kształcenia sportowego.

 

6.      Do realizacji programu szkoła wykorzystuje własne obiekty oraz inne obiekty sportowe udostępnione na podstawie użyczenia od innych podmiotów.

 

7.      Uczniowie oddziału sportowego wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego określonego w ,,Zasadach rekrutacji uczniów do oddziału sportowego”.

 

8.      Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci spoza obwodu, dla których stosuje się kryteria zawarte w §1. Kryteriów przyjmowania uczniów spoza obwodu (Załącznik nr 4 do Statutu)

§3

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE.

1.      Szkolenie sportowe w oddziale sportowym jest prowadzone w ramach zajęć sportowych według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych sportów:

1.1.   Program szkolenia sportowego piłki siatkowej

1.2.   Program szkolenia sportowego piłki nożnej

1.3.   Program szkolenia sportowego piłki ręcznej

 

2.      Oddział sportowy realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania uwzględniającym  podstawę programową kształcenia ogólnego na trzecim etapie edukacyjnym.

3.      Uczniowie oddziału sportowego realizują program kształcenia ogólnego właściwy dla gimnazjum zgodny z podstawą programową oraz program kształcenia sportowego w wymiarze 10 godzin tygodniowo, z czego 4 godziny przeznaczone są na realizację podstawy programowej, a 6 godzin na ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej lub piłki ręcznej lub piłki siatkowej.

4.      W oddziale sportowym prowadzi się szkolenie sportowe dla co najmniej 20 uczniów.

5.      W oparciu o „Programy szkolenia sportowego” w oddziale sportowym w Publicznym Gimnazjum nr 8 w Opolu realizowany jest ukierunkowany etap szkolenia sportowego mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie. W szczególności:

5.1  Rozwój aktywności ruchowej i zdolności sportowych uczniów,

5.2  Rozwój psychofizyczny młodzieży,

5.3  Zdobycie jak najwyższego poziomu sprawności ogólnej i specjalnej,

5.4  Wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę z zakresu higieny i fizjologii człowieka,

5.5  Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

5.6  Opanowanie elementów taktyki i techniki z zakresu piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, innej  

5.7  Kształtowanie samodyscypliny i umiejętności współdziałania w zespole.

 

6.      Program szkolenia sportowego może być realizowany we współpracy z organizacjami i związkami sportowymi, klubami sportowymi lub innymi stowarzyszeniami. Współpraca ta może dotyczyć pomocy szkoleniowej, doskonalenia nauczycieli, wzajemnego udostępniania obiektów sportowych, opieki medycznej, procesów badawczych, a także tworzenia warunków do uczestnictwauczniów w zawodach i rozgrywkach sportowych.

 

7.      W ramach programu szkolenia sportowego szkoła organizuje dla uczniów obozy szkoleniowe.

 

8.      Szkoła stwarza  uczniom oddziału sportowego optymalne warunki umożliwiające godzenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, w szczególności poprzez opracowanie tygodniowego planu zajęć edukacyjnych tak, aby był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych.

 

9.      Uczniowie oddziału sportowego mają obowiązek terminowego wykonywania badań lekarskich.

 

10.  W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

§ 4

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO.

 

Rekrutacja do oddziału sportowego odbywa się zgodnie z zasadami i terminami określonymi w Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnzjalnych dla młodzieży i dorosłych

 

I.                   Wymagania w stosunku do kandydata

 

1.      Bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

 

2.      Zaliczenie prób sprawności fizycznej (testów sprawnościowych), ustalonych przez komisję rekrutacyjną.

 

3.      Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów)na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego.

4.      Treść orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu

5.      Opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe (jeśli kandydat posiada opinię)

6.      Posiadanie z zachowania oceny co najmniej poprawnej.

 

7.      Średnia ocen końcoworocznych klasy szóstej.

8.      Ocena końcoworoczna z wychowania fizycznego.

9.      Wyniki sprawdzianu zewnętrznego po szkole podstawowej.

10.  Udokumentowane osiągnięcia ucznia.

 

II.                Wymagane dokumenty

 

11.  Zgłoszenie ucznia/Wniosek o przyjęcie gimnazjum.

 

12.  Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.

 

13.  Pisemna zgoda-oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego.

 

14.  Zaświadczenie OKE o wyniku sprawdzianu zewnętrznego po klasie szóstej.

 

15.  Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 

16.  Dwie fotografie.

 

III.             Terminy rekrutacji

 

Składanie dokumentów według ogólnego terminarza rekrutacji.          

Oferta edukacyjna 2014/2015

W zależności od liczby zainteresowanych uczniów proponuje się:

 

oddział z innowacją z języka angielskiego i języka polskiego

W zakresie języka angielskiego program poszerzony o tematykę kultury, elementy historii, geografii krajów anglojęzycznych, lektury pisarzy anglojęzycznych dobrane odpowiednio do poziomu zaawansowania uczniów, treści prozdrowotne i ekologiczne.

Nowatorstwo polega na wprowadzeniu treści teatralno-filmowych. Nabywanie nowych wiadomości i umiejętności odbywa się w aktywny i twórczy sposób. Dzięki innowacji uczestnicy zajęć pogłębią swoją wiedzę z zakresu filmu i teatru, co w pozytywny sposób wpłynie na kształtowanie ich osobowości i zainteresowań.

 języki obce:kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi do wyboru j.niemiecki lub j. francuski

 

oddział z programem autorskim z matematyki i fizyki

Odkrywane są korelacje matematyki z architekturą, geodezją, geografią, ekonomią, chemią, fizyką, historią i innymi dziedzinami wiedzy. Lekcje fizyki prowadzone są w oparciu o doświadczenia uczniowskie, wykorzystanie wiedzy fizycznej w praktyce życia codziennego, doświadczenia z użyciem przedmiotów codziennego użytku.

 języki obce: kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi do wyboru j.niemiecki lub j. francuski

 

oddział ogólny-  języki obce: kontynuowany ze szkoły podstawowej j. niemiecki

oraz drugi do wyboru j. angielski, j. francuski

oddział ogólny- języki obce: kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski

oraz drugi do wyboru j. niemiecki, j. francuski, lub j. rosyjski

Poza realizacją programu nauczania proponuje się uczniom ciekawe zajęcia dodatkowe oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe, naukę i doskonalenie techniki pływania połączone z nabyciem umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

oddział sportowy – piłka nożna, piłka ręczna

            Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. Planuje się szkolenie sportowe piłki ręcznej lub siatkowej oraz nożnej rozwijające predyspozycje i uzdolnienia uczniów.

 języki obce: kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi do wyboru j.niemiecki lub j. francuski.

 

oddział integracyjny

Realizowany jest taki sam program nauczania, jak w każdym, równoległym oddziale ogólnym, a treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Każdemu dziecku stwarza się optymalne warunki rozwoju. W klasie integracyjnej pracuje równocześnie dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel wspomagający uczniów.

języki obce:  kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi do wyboru j.niemiecki lub j. francuski

 

W szkole, dodatkowo organizuje się naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Rejon Publicznego Gimnazjum nr 8 w Opolu

Wykaz ulic należących do obwodu PG 8 w Opolu

 

               Nazwa  ulicy

Agnieszki Osieckiej

Alojzego Dambonia

Anny Jantar

Bierkowicka

Bogumiła Wyszomirskiego

Cmentarna

Chmielowicka

Daniela Chodowieckiego

Dworska

Feliksa Nowowiejskiego

Franciszka Kurpierza

Fryderyka Chopina

Franciszka Mehla

Jana Kwoczka

Jana Styki

Jasna

Józefa Hallera

Juliusza Kossaka

Kazimierza Detyny

Kazimierza Górskiego

Księdza Bolesława Domańskiego

Marii Skłodowskiej-Curie

Marzanny

Miła

Niemodlińska

Nizinna

Odrodzenia

Partyzancka

Prof.Stanisława Kulczyńskiego

Prószkowska

Przylesie

Słoneczna

Stawowa

Szymona Koszyka

Tęczowa

Walerego Wróblewskiego

Wiosenna

Władysława Komara

Wojciecha Biasa

Wojska Polskiego

Wrocławska

Zwycięstwa

Żniwna

Gospodarcza

Jakuba Wilczka

Jana Chełmońskiego

Lajkonika

Ludowa

Prof.Józefa Kokota

Prof. Leszka  Kuberskiego

Roberta   Morysa

Słowiańska

Stanisława Wasylewskiego

Stefana Stoińskiego

Wójtowa

Artura Grottgera

Cicha

Sobótki

Spokojna

Stefanii Mazurek

Winowska

Zamiejska

Żerkowicka

Dobra

Krapkowicka

Kurpiowska

Pisankowa

Prof.Eugeniusza Romera

Prof.Kazimierza Piwarskiego

Prof. Władysława Tatarkiewicza

Stanisława Bronicza

Wincentego Hlouszka

Daleka

Joachima Lelewela

Józefa Barona

Prof. S.Kolbuszewskiego

Prof.Stefana Golachowskiego

Wspólna

 

 

http://oswiata.opole.pl/obwody-szkol

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

„Na starcie” – Oddział sportowy PG 8 Opole

 

Próba 1         Skok w dal z miejsca

 

Ocena

 cel

 bdb

 db

 dst

 dop

 ndst

Klasa I

x - 2,60

2,59 - 2,30

2,29 - 2,00

1,99 - 1,80

1,79 - 1,60

1,59 - 1,40

 

 

Próba 2         Przysiad z wyrzutem nóg (1 min)

 

Ocena

cel

bdb

db

dst

dop

ndst

Klasa I

x - 30

29 - 26

25 - 22

21 - 18

17 - 14

13 - 10

 

 

Próba 3         Bieg zwinnościowy ( 4 x 10m )

 

a) wykonanie- na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu.

 

Na komendę „start” biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z niej klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie na linii;

 

b) pomiar- próbę wykonuje się dwukrotnie.

 

Liczy się lepszy czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się na linii startu;

 

c) uwagi- próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest rzucony.

Tak wykonaną próbę należy powtórzyć;

 

 

Ocena

cel

bdb

db

dst

dop

ndst

Klasa I

10,8-12,3

12,4-12,9

13,0-13,4

13,5-13,9

14,0-14,4

14,5 <

 

 

 

Próba 4         Rzut piłką lekarską 2 kg znad głowy

 

Ocena

cel

bdb

db

dst

dop

ndst

Klasa I

x - 11,70

11,69 - 10,70

10,69 - 9,70

9,69 - 8,70

8,69 - 7,70

7,69 - 6,70

 

 

Próba 5         Bieg zygzakiem (koperta)

 

Próba polega na trzykrotnym przebiegnięciu przez ćwiczącego, pomiędzy tyczkami rozstawionymi na środku i rogach prostokąta o wymiarach 3x5 m. Po każdym przebiegnięciu krótkiego odcinka (3m) należy pokonać odcinek dłuższy, obiegając tyczkę środkową. Oceniający włącza czasomierz na komendę 'start', a zatrzymuje po trzykrotnym przebiegnięciu przez ćwiczącego, pomiędzy tyczkami i osiągnięciu linii mety.

 

Ocena

cel

bdb

db

dst

dop

płeć

Klasa I

21,7 – 23,2

23,5 – 24,4

24,7 – 25,6

25,9 – 26,8

27,1 – 28,0

dziewczęta

Klasa I

19,5 – 20,4

20,7 – 21,6

21,9 – 22,8

23,1 – 24,0

24,4 – 26,0

chłopcy

 

 

Przypominamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prób sprawnościowych, a także o zasadach higieny / odpowiedni strój sportowy /.

 

Na sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 8 w Opolu obowiązuje obuwie sportowe na białej podeszwie bądź nie zostawiające śladów na nawierzchni.

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY

w Publicznym Gimnazjum nr 8  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu

 

Na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2014 r., poz.7) Rada Pedagogiczna uchwala kryteria przyjęć do Publicznego Gimnazjum nr 8 w Opolu uczniów spoza rejonu, będące integralną częścią statutu szkoły.

 

 

§1

1.      Do szkoły mogą zostać przyjęci uczniowie spoza obwodu po spełnieniu następujących kryteriów:

1.1  posiadanie z zachowania oceny co najmniej poprawnej;

1.2  o kolejności przyjęć decyduje liczba punktów za uzyskane w szkole podstawowej oceny z nauczanych przedmiotów, z zachowania, liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie zewnętrznym oraz punkty za udział w konkursach;

1.3  punktowana jest średnia ocen końcoworocznych mnożona przez 10. (max. 60 pkt);

1.4  punktowane są oceny  z języka polskiego, języka obcego, matematyki i przyrody. Przypisywana jest im właściwa liczba punktów (celujący – 6, bardzo dobry -5….). (max 24 pkt)

1.5  liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie po szkole podstawowej odpowiada liczbie przyznawanych punktów (max. 40 pkt);

1.6  ocenie z zachowania przypisana jest liczba punktów: wzorowa – 6, bardzo dobra – 5... Punktowana jest końcoworoczna ocena z zachowania mnożona przez 2. (max 12 pkt.);

1.7  dodatkowe punkty przyznawane są za udokumentowane osiągnięcia:

a)      na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim(jedno najważniejsze)- (max 10pkt.)

b)      na szczeblu miejskim(jedno najważniejsze)– 6 pkt. (I miejsce), 4 punkty (II miejsce), 2 pkt. (III miejsce);

1.8  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 152

1.9  W pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum są przyjmowani laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Uzyskując liczbę punktów 152.

1.10        Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym podawana będzie na liście kandydatów.

2.      W przypadku jednakowej liczby punktów przyjmowany jest kandydat, który zyskał wyższą ilość punktów określonych kryteriami kolejno: 1.4, 1.3, 1,6

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach (niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) dyrektor, kierując się dobrem dziecka, może odstąpić od podanych kryteriów.

§ 2

1.      W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego w przypadku dzieci nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność stosuje się kryteria zawarte w §1.

2.      Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci spoza obwodu, dla których stosuje się kryteria zawarte w §1. Szczegółowe kryteria określają Zasady organizacji i rekrutacji uczniów do oddziału sportowego załącznik 4. 1. a. Statutu.  

§ 3

1.      W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje Zarządzeniem Dyrektora szkolną komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

2.      Zadania komisji rekrutacyjnej:

-        prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z kryteriami przyjęć uczniów spoza obwodu oraz zasadami rekrutacji uczniów do oddziału sportowego.

-        ustalenie prób sprawności fizycznej oraz przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

-        ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

-        podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

-        ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

-        sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

-        sporządzenie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem uzasadnienia odmowy przyjęcia.   

-        w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadzenie w terminie do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego według tych samych zasad.

 

§ 4

1.      Osoby spoza obwodu ubiegające się o przyjęcie dziecka do gimnazjum powinny złożyć w sekretariacie szkoły w terminie określonym przez Kuratora Oświaty następujące dokumenty:

a)      wniosek o przyjęcie do gimnazjum, wypełniony wg wzoru znajdującego się w sekretariacie gimnazjum;

b)      do wniosku dołącza się: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich/wojewódzkich olimpiad przedmiotowych,

c)      do oddziału sportowego - orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu oraz pisemną zgodę rodziców  na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

d)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność.

e)      2 zdjęcia (złożone w foliowej obwolucie tzw. koszulce)

2.   Zapisydo Publicznego Gimnazjum nr 8 w Opolu odbywają się w terminach i na zasadach określonych zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty .

 

§ 5

Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust 1.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Informacje dla Szóstoklasistów

b_400_285_16777215_00_images_ulotka1.jpg

b_400_284_16777215_00_images_ulotka2.jpg

Szkoła Nowych Technologii