Aktywizacja uczniów

Today242
Yesterday531
This week1760
This month14769
Total428439

 

 


W budynku Publicznego Gimnazjum nr 8 powstaje nowa
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33.


 

Informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 8 W OPOLU ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)

 

Zarządzenie Nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów dla kandydatów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2016/2017 w województwie opolskim.

 

Zarządzenie Nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017 w województwie opolskim

 

Uchwała Nr XIX/343/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

StatutPublicznego Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu

 

Informacje:

  1. Do klasy pierwszej gimnazjum, przyjmuje się na podstawie zgłoszeniarodziców/opiekunów prawnych  kandydatów zamieszkałych w tym obwodzie. Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów spoza obwodu  załącznik 4.1 Statutu PG 8 w Opolu.

3.  Osoby spoza obwodu ubiegające się o przyjęcie dziecka do gimnazjum powinny złożyć w sekretariacie szkoły w terminie określonym przez Kuratora Oświaty następujące dokumenty:

a)      Wnioseko przyjęcie do gimnazjum

b)      Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Dokument może być składany w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat

c)      Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Dokument może być składany w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat.

d)      Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego

e)      Dyplomy potwierdzające zajęcie I - III miejsca w konkursach i zawodach sportowych

f)       Zaświadczenia potwierdzające zajęcie I - III miejsca w konkursach i zawodach sportowych

Dyplomy i zaświadczenia mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

  1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20eust. 2 i art. 20fust. 1.

 

5.      Do oddziału sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy spełniają warunki:

a)      Bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

b)      Zaliczenie prób sprawności fizycznej (testów sprawnościowych)

c)      Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów)na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

d)      Treść orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu

 

  1. Wymagane dokumenty do oddziału sportowego

a)      Zgłoszenie ucznia/Wniosek o przyjęcie gimnazjum

b)      Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu

c)      Pisemna zgoda-oświadczenie rodziców(prawnych opiekunów)  na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

g)      Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Dokument może być składany w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat

h)      Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Dokument może być składany w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat.

i)        Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego

j)        Dyplomy potwierdzające zajęcie I - III miejsca w konkursach i zawodach sportowych

k)      Zaświadczenia potwierdzające zajęcie I - III miejsca w konkursach i zawodach sportowych

l)        Zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do oddziału sportowego– załącznik 4.1.a Statutu PG 8 w Opolu

 

Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu planuje prowadzić nabór do oddziału sportowego, w którym organizowane jest szkolenie w jednym lub kilku sportach takich jak:

-  piłka nożna chłopców

-  piłka ręczna lub piłka siatkowa dziewcząt.

 

Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu uczestniczy wrealizacji „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2015 zadań związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego( „Program OSPR”).

Badania lekarskie:

Od dnia 21 grudnia 2015 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu rozpoczęła działalność Poradnia Medycyny Sportowej. Jest to jedyna tego typu Poradnia w Opolu, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń z zakresu medycyny sportowej.

W Poradni Medycyny Sportowej przyjmowane są bezpłatnie dzieci oraz młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz młodzi sportowcy pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, którzy potrzebują orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportowej.

Poradnia Medycyny Sportowej (parter, gabinet nr 26) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” jest czynna trzy razy w tygodniu:

- we wtorki w godz. 14.00- 18.00

-w środy w godz. 8.00- 12.00

w czwartki w godz. 11.00- 15.00

Rejestracja telefoniczna: 77 47-44-692 lub osobista w SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu przy ul. Licealnej 18 w godz. 8.00 – 18.00.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego zgodne z zarządzeniem nr 15 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 maja do 23 czerwca 2016r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do:
- oddziału sportowego

od 1 kwietnia do 29 kwietnia 2016r.

Próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego

10 maja 2016 r

24 maja 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust 4 ustawy

6 czerwca 2016 r. godz. 12.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

od 29 czerwca do 1 lipca 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do gimnazjum

18lipca 2016r. do godziny 12:00

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia

od 18 lipca do 20 lipca 2016r.

Podanie przez komisję rekrutacyjna do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum

21 lipca 2016r. do godziny 12:00

Postępowanie uzupełniające

29 sierpnia 2016r. do godziny 12:00

 

 

 

Oferta edukacyjna 2016/2017

W zależności od liczby zainteresowanych uczniów proponuje się:

- oddział z programem autorskim z matematyki i fizyki.

Przewiduje się wzbogacenie wiedzy uczniów oraz ich umiejętności matematycznych. Nowatorstwo innowacji  polega na zmianie układu treści nauczania i przesunięciu niektórych haseł do klas niższych gimnazjum oraz poszerzeniu programu  o nowe treści, co powinno dać uczniom lepszy start w szkole ponadgimnazjalnej. Umożliwia się pogłębianie zainteresowań matematycznych uczniów poprzez zastosowanie aktywizujących metod nauczania i rozwiązywanie zadań rozwijających twórcze myślenie. Lekcje fizyki prowadzone są w oparciu o doświadczenia uczniowskie, wykorzystanie wiedzy fizycznej w praktyce życia codziennego, doświadczenia z użyciem przedmiotów codziennego użytku. Języki obce: kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi język - j. niemiecki.

- oddział z innowacją organizacyjno- programową „Spójrz w swoją przyszłość”

Innowacja dotyczy zmian w organizacji zajęć poprzez poszerzenie niektórych treści programowych z matematyki, fizyki, biologii, chemii, informatyki i techniki oraz wprowadzenie zajęć warsztatowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu.Innowacja daje możliwość uczestnictwa młodzieży w działaniach nietypowych, praktycznego działania. Poza realizacją programu nauczania proponuje się uczniom możliwość realizacji zajęć praktyczno-technicznych przybliżających zawody funkcjonujące na rynku pracy,  jak i zawody przyszłości. Ciekawe warsztaty z zakresu elektroniki, mechatroniki, budownictwa, energetyki odnawialnej, hotelarstwa, opieki przedmedycznej…Uczniowie będą poddani wielostronnemu działaniu, przez co łatwo podejmą decyzję dotyczącą dalszej drogi kształcenia. Uczniowie będą mieli możliwość samorealizacji, zaangażowania się oraz podjęcia trafnych decyzji i wyborów. Języki obce: kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi język - j. niemiecki.

- oddział z innowacją z języka angielskiego i języka polskiego

W zakresie języka angielskiego program poszerzony o tematykę kultury, elementy historii, geografii krajów anglojęzycznych, lektury pisarzy anglojęzycznych dobrane odpowiednio do poziomu zaawansowania uczniów, treści prozdrowotne i ekologiczne. Równolegle realizowana będzie innowacja oparta się na kreatywnym wykorzystaniu technologii komputerowej, dzięki czemu realizowany materiał będzie wprowadzany i prezentowany w nowej formie. Tworzony będzie blog, będący także miejscem prezentacji osiągnięć uczniów, audycja oraz debata. Na lekcjach języka polskiego uczniowie zdobywają nowe wiadomości i umiejętności, które odkrywa się w aktywny i twórczy sposób. Nowatorstwo polega na wprowadzeniu treści teatralno-filmowych Dzięki innowacji uczestnicy zajęć pogłębią swoją wiedzę z zakresu filmu i teatru, co w pozytywny sposób wpłynie na kształtowanie ich osobowości i zainteresowań.  Języki obce:kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi do wyboru j. niemiecki lub j. francuski

- oddział integracyjny

            Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, której treści są w sposób szczególny dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.  Każdemu dziecku stwarza się optymalne warunki rozwoju. W oddziale integracyjnym pracuje równocześnie dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel wspomagający uczniów. Języki obce:kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi do wyboru j. niemiecki lub j. francuski

 

- oddział sportowy – piłka nożna chłopców oraz piłka ręczna lub piłka siatkowa dziewcząt

            Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. Planuje się szkolenie sportowe piłki ręcznej lub siatkowej  dziewcząt oraz  piłki nożnej chłopców  rozwijające predyspozycje i uzdolnienia uczniów.Języki obce: kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi język - j. niemiecki.

- w szkole, dodatkowo organizuje się naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.