Aktywizacja uczniów

Today310
Yesterday665
This week2482
This month12110
Total425780

 

 


W budynku Publicznego Gimnazjum nr 8 powstaje nowa
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33.


 

Oferta edukacyjna 2016/2017

W zależności od liczby zainteresowanych uczniów proponuje się:

- oddział z programem autorskim z matematyki i fizyki.

Przewiduje się wzbogacenie wiedzy uczniów oraz ich umiejętności matematycznych. Nowatorstwo innowacji  polega na zmianie układu treści nauczania i przesunięciu niektórych haseł do klas niższych gimnazjum oraz poszerzeniu programu  o nowe treści, co powinno dać uczniom lepszy start w szkole ponadgimnazjalnej. Umożliwia się pogłębianie zainteresowań matematycznych uczniów poprzez zastosowanie aktywizujących metod nauczania i rozwiązywanie zadań rozwijających twórcze myślenie. Lekcje fizyki prowadzone są w oparciu o doświadczenia uczniowskie, wykorzystanie wiedzy fizycznej w praktyce życia codziennego, doświadczenia z użyciem przedmiotów codziennego użytku. Języki obce: kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi język - j. niemiecki.

- oddział z innowacją organizacyjno- programową „Spójrz w swoją przyszłość”

Innowacja dotyczy zmian w organizacji zajęć poprzez poszerzenie niektórych treści programowych z matematyki, fizyki, biologii, chemii, informatyki i techniki oraz wprowadzenie zajęć warsztatowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu.Innowacja daje możliwość uczestnictwa młodzieży w działaniach nietypowych, praktycznego działania. Poza realizacją programu nauczania proponuje się uczniom możliwość realizacji zajęć praktyczno-technicznych przybliżających zawody funkcjonujące na rynku pracy,  jak i zawody przyszłości. Ciekawe warsztaty z zakresu elektroniki, mechatroniki, budownictwa, energetyki odnawialnej, hotelarstwa, opieki przedmedycznej…Uczniowie będą poddani wielostronnemu działaniu, przez co łatwo podejmą decyzję dotyczącą dalszej drogi kształcenia. Uczniowie będą mieli możliwość samorealizacji, zaangażowania się oraz podjęcia trafnych decyzji i wyborów. Języki obce: kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi język - j. niemiecki.

- oddział z innowacją z języka angielskiego i języka polskiego

W zakresie języka angielskiego program poszerzony o tematykę kultury, elementy historii, geografii krajów anglojęzycznych, lektury pisarzy anglojęzycznych dobrane odpowiednio do poziomu zaawansowania uczniów, treści prozdrowotne i ekologiczne. Równolegle realizowana będzie innowacja oparta się na kreatywnym wykorzystaniu technologii komputerowej, dzięki czemu realizowany materiał będzie wprowadzany i prezentowany w nowej formie. Tworzony będzie blog, będący także miejscem prezentacji osiągnięć uczniów, audycja oraz debata. Na lekcjach języka polskiego uczniowie zdobywają nowe wiadomości i umiejętności, które odkrywa się w aktywny i twórczy sposób. Nowatorstwo polega na wprowadzeniu treści teatralno-filmowych Dzięki innowacji uczestnicy zajęć pogłębią swoją wiedzę z zakresu filmu i teatru, co w pozytywny sposób wpłynie na kształtowanie ich osobowości i zainteresowań.  Języki obce:kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi do wyboru j. niemiecki lub j. francuski

- oddział integracyjny

            Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, której treści są w sposób szczególny dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.  Każdemu dziecku stwarza się optymalne warunki rozwoju. W oddziale integracyjnym pracuje równocześnie dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel wspomagający uczniów. Języki obce:kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi do wyboru j. niemiecki lub j. francuski

 

- oddział sportowy – piłka nożna chłopców oraz piłka ręczna lub piłka siatkowa dziewcząt

            Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. Planuje się szkolenie sportowe piłki ręcznej lub siatkowej  dziewcząt oraz  piłki nożnej chłopców  rozwijające predyspozycje i uzdolnienia uczniów.Języki obce: kontynuowany ze szkoły podstawowej j. angielski oraz drugi język - j. niemiecki.

- w szkole, dodatkowo organizuje się naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.