Aktywizacja uczniów

Today169
Yesterday387
This week2735
This month9865
Total438838

 

 


TRWAJĄ ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 w OPOLU na ROK SZKOLNY 2017/2018. Zgłoszenia i wnioski przyjmowane są do 19 maja 2017 r.

Czytaj więcej


 

Pedagog szkolny i doradca zawodowy

INFORMACJE WAŻNE DLA TRZECIOKLASISTÓW

 

 

 

Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2015/2016

 

gabinet na II piętrze

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek


mgr Danuta Ludwik

1430- 1530

800-1030

1030-1330

1430-1530

800- 1430

x

 

 

INFORMACJE WAŻNE DLA TRZECIOKLASISTÓW

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz wykaz zawodów i konkursów, które mogą być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum

Wszystkich trzecioklasistów i ich Rodziców zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na poniżej wskazanych stronach.

 

http://www.kuratorium.opole.pl/images/zarzadzenia/2016/01/Scan0712.pdf

http://www.kuratorium.opole.pl/images/zarzadzenia/2016/01/Scan0705.pdf

 

 

 

Współpraca z Parkiem Przemysłowym METALCHEM

Współpraca z Parkiem Przemysłowym METALCHEM

PARK PRZEMYSŁOWY METALCHEM– grupa zrzeszająca kilka opolskich firm.
W stowarzyszeniu działają m.in. tak znane firmy jak Gea, Famet, APC Presmet czy Bed-met, które łączy miejsce prowadzenia biznesu.

Oczekiwania Stowarzyszenia: zmiana kategorii dróg wewnętrznych na publiczne, zakończenie remontu wałów przeciwpowodziowych, zaplanowanie obwodnicy południowej tak aby przybliżyć ją do Parku, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, intensyfikacja komunikacji miejskiej.

Firmy w Parku przemysłowym Metalchem dają ponad 3 tysiące miejsc pracy. To przemysłowa wizytówka miasta na arenie krajowej i międzynarodowej, realizująca usługi mocno zaawansowane technologicznie i logistycznie.

Branże firm – propozycje szkół do współpracy:

1.       WEST TECHNOLOGY & TRADING Sp. z. o.o. – projektowanie i budowa nowoczesnych instalacji z branży chemicznej i ekologicznej (oleochemia i utylizacja odpadów z tworzyw sztucznych oraz związków ropopochodnych) – Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica – technik analityk;

2.       BED-MED. Sp. z o.o. – usługi z zakresu każdego z rodzajów transportu – Zespół Szkół Ekonomicznych - zawody logistyk, ekonomista, Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica – zawód logistyk; Zespół Szkół Mechanicznych – zawód spedytor;

3.       GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. – dobór, projektowanie i produkcja wysokosprawnych wymienników ciepła – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – zawody techniczne związane z budownictwem i urządzeniami z zakresu energetyki cieplnej.

4.       FAiU FAMET - projektowanie, produkcja, dostawa i usługi montażowe aparatury procesowej i urządzeń dla kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce i za granicą. Do obszaru działalności spółki należy również produkcja stalowych części i komponentów do maszyn budowlanych, przeładunkowych, elektrycznych oraz do elektrowni wiatrowych - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – zawody techniczne związane z budownictwem i urządzeniami z zakresu energetyki cieplnej;

Czytaj więcej...

Informacja dot. wyprawki na 2014/2015

Attachments:
Download this file (Informacja MEN -maj 2014.pdf)Informacja MEN -maj 2014.pdf[ ]53 kB2014-06-09 20:31

Logowanie do szkół ponagimnazjalnych

Strona do logowania do szkół ponadgimnazjalnych https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

Przed przystąpieniem do logowania proszę zapoznać się z - 
"Poradnikiem dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,którzy samodzielnie zakładają konto w systemie"
- w załączeniu.

Zarządzenie 3 - 4

 

ZARZĄDZENIE NR 3 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 11 lutego 2014 r.

z uwzględnieniem zmian zamieszczonych

w

Zarządzeniu Nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty

z dnia 24 lutego 2014

 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w tym terminów składania dokumentów oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie opolskim na rok szkolny 2014 / 2015.

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

§ 2

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży do: trzyletnich

liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników, trzyletnich

zasadniczych szkół zawodowych

 

1. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się kandydatów

    po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego po wniesieniu wniosku przez    

    rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej

    o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez

    dyrektora szkoły uwzględniające:

    1) liczbę punktów uzyskanych za, oceny z języka polskiego i trzech wybranych

        obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

     2) liczbę punktów uzyskanych za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;

     3) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim

        roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach

        egzaminu;

4) liczbę punktów uzyskanych za, szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na

    świadectwie ukończenia gimnazjum;

5) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wynik sprawdzianu uzdolnień

    kierunkowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3.

3. Rekrutacja uczniów do pierwszej klasy publicznej szkoły ponadgimnazjalnej

    dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole

    ponadgimnazjalnej, przeprowadza się na warunkach ustalonych przez rady

    pedagogiczne tych szkół z uwzględnieniem wyników sprawdzianu kompetencji.

4. Dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych na

    warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną jeżeli program nauczania

    realizowany w oddziale albo danej szkołę wymaga od kandydatów szczególnych

    indywidualnych predyspozycji, w szczególności plastycznych lub muzycznych.

    Dodatkowy sprawdzian może być przeprowadzony tylko na podstawie zgody

    Ministra Edukacji Narodowej po wcześniejszym uzyskaniu opinii Opolskiego

    Kuratora Oświaty.

5. Rekrutacja uczniów do pierwszych klas szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa

    sportowego odbywa się na warunkach określonych w art. 12 ustawy z dnia

     6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

    ustaw.

6. Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej

    technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej odbywa się po złożeniu przez

    kandydata kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań

    zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

7. Terminy przyjmowania podań i kwalifikacja kandydatów do szkół

    ponadgimnazjalnych

 

 1.

Przyjmowanie wniosków do szkół, w których przeprowadzony będzie sprawdzian

uzdolnień kierunkowych

od 7 marca do 21 marca 2014 r.

 2.

Sprawdzian kompetencji językowych do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej

dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej. Próby sprawności fizycznej do publicznej

szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej,

mistrzostwa sportowego oraz oddziału sportowego w publicznej szkole

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej

17 marca – 30 kwietnia 2014 r.

 3.

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

19 maja – 6 czerwca

2014 r.

 4.

Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu podania do innej

szkoły

9 czerwca – 24 czerwca 2014 r.

 5.

Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia

szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych

wymaganych dokumentów

27 czerwca – 1 lipca 2014 r.

 6.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów

niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych

3 lipca 2014 r.

do godz.10.00

 7.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów

dokumentów

3 lipca 2014 r.

od godz. 10.00 – 4 lipca 2014 r. do godz. 15.00.

 8.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół lub podanie

informacji o wolnych miejscach

7 lipca 2014 r.

do godz. 12.00.

 9.

Postępowanie uzupełniające. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej

szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami

do 9 lipca 2014 r.

10.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku postępowania uzupełniającego

11 lipca 2014 r.

do godz. 13.00.

11.

Dodatkowe postępowanie uzupełniające. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci

do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi

miejscami

28 sierpnia 2014 r.

12.

Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkół

wszystkich typów

29 sierpnia 2014 r.

do godz. 13.00

8. W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży szkół województwa

opolskiego ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 

1) 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu

rekrutacyjno- kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów,

w tym:

a)    100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin   

 Przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

      b)  100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie

            ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć

            edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz osiągnięcia ucznia

            wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

2) Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych    

    wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

    a) języka polskiego

    b) historii i wiedzy o społeczeństwie

    c) matematyki

    d) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii

    e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przeliczane są na    

        punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20   

        punktów czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

 

3) Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę

    obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

    Język polski:

                           celujący 21 pkt.

                           bardzo dobry 18 pkt.

                           dobry 14 pkt.

                           dostateczny 10 pkt.

                           dopuszczający 4 pkt.

 

     Każdy z trzech wybranych przedmiotów:

                            celujący 18 pkt.

                            bardzo dobry 16 pkt.

                            dobry 12 pkt.

                            dostateczny 8 pkt.

                            dopuszczający 2 pkt.

 

4) Za osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może        

    Uzyskać maksymalnie 25 pkt. podzielonych według następujących zasad (opis,  

    zał. nr 1):

    a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 6 pkt.

     b) udział w konkursach wymienionych w zał. nr 2 i nr 3 zarządzenia:

         · na szczeblu wojewódzkim 3 pkt.,

         · na szczeblu ponadwojewódzkim 5 pkt.

      c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne:

          · na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) 1 pkt.,

          · na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III) 2 pkt.,

          · na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od I do VI) 3 pkt.

            punktacja dotycząca pkt b) i c) nie może przekroczyć 14 pkt.

 

5) dodatkowe osiągnięcia takie jak:

           · wzorowa ocena zachowania 1 pkt.,

           · udział w zajęciach kulturalno – artystycznych 1 pkt.,

           · uznana praca w samorządzie szkolnym 1 pkt.,

          · stała udokumentowana działalność w formie wolontariatu 2 pkt.

§ 3

Informacja o naborze do szkół ponadgimnazjalnych

1. Szkoły ponadgimnazjalne dysponujące wolnymi miejscami przekazują informacje

    o liczbie miejsc drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Opolu na adres:

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Terminy składania informacji o wynikach naboru szkół ponadgimnazjalnych należy

     przesłać po dokonaniu pierwszego naboru - 8 lipca 2014 r., drugiego naboru - 11  

     lipca 2014 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

"Prawda o AIDS przekaż ją dalej”

W dniu 28 X 2013 r.  odbył się w klasach IIIa i IIIe etap szkolny

III Turnieju wiedzy pt. "Prawda o AIDS przekaż ją dalej”

dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Opola organizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Opolu, finansowany ze środków Gminy Miasta Opole.

Laureatami etapu szkolnego

zostali uzyskując po 21 punktów ex aequo

uczniowie klasy IIIa: Anna CICHY, Denis GÓRKA

i uczennica klasy IIIe Julia GIESA

przechodząc do etapu miejskiego.

Czytaj więcej...

Stypendium socjalne

Informacje dla osób ubiegających się o stypendium szkolne:

Kwoty kryteriów dochodowych :
1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.
- 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
2. Od dnia 1 listopada 2014 r.
- 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Osoby spełniające powyższe kryterium mogą ubiegać sie o stypendium szkolne. W tym celu do dnia 16.09.2013 muszą złożyć wniosek w sekretariacie szkoły wraz z właściwymi załącznikami.

Wykaz załączników na stronie: http://www.mcs.opole.pl/s_szkoln.html
1) uwierzytelnioną kopię dokumentu, stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
2) oświadczenie lub zaświadczenie MOPR dotyczące korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

3) zaświadczenia i/lub oświadczenia dotyczące dochodu członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony 
  
 

Attachments:
Download this file (oswiadcz-1-1.doc)oswiadcz-1-1.doc[ ]37 kB2013-09-06 09:11
Download this file (stypendium_szkolne_wniosek-2.doc)stypendium_szkolne_wniosek-2.doc[ ]58 kB2013-09-06 09:10
Download this file (zaswiadczenie_mopr.pdf)zaswiadczenie_mopr.pdf[ ]30 kB2013-09-06 09:11

„Wyprawka szkolna”

„Wyprawka szkolna” oraz wypłaty  uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Wnioski należy oddać nie później niż do 10 września 2010.

Pomoc dla uczniów klas II spełniajacych kryteria np.

1) kryterium dochodowe , nie przekraczające 351 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku( czyli sierpień);

2) przypadki określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której w roku szkolnym 2010/2011 będzie uczęszczać uczeń

 

oraz dla uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego klas I - III.

 

Pomoc do kwoty 310 zł

Attachments:
Download this file (wniosek 1 - kryterium dochodowe.doc)wniosek 1 - kryterium dochodowe.doc[ ]59 kB2010-06-27 10:51
Download this file (wniosek 2 - bez kryterium dochodowego.doc)wniosek 2 - bez kryterium dochodowego.doc[ ]37 kB2010-06-27 10:52

Czytaj więcej...

STYPENDIUM SZKOLNE (o charakterze socjalnym)

1/ Uczniowie mieszkający w Opolu i spełniający warunki ubiegania się o stypendium szkolne zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły najpóźniej 15 września br. wniosku wraz z wszystkimi zaświadczeniami o dochodach (np. zarobki, emerytury, renty, alimenty itp. oraz zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o korzystaniu lub nieskorzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Stypendium przysługuje uczniom o dochodzie na członka rodziny nieprzekraczającym 351 zł netto. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może składać uczeń lub rodzic w imieniu niepełnoletniego ucznia.

2/ Uczniowie mieszkający poza Opolem mogą ubiegać się o w/w stypendium w urzędzie gminy, który określa szczegółowe warunki składania wniosków.