Aktywizacja uczniów

Today859
Yesterday3019
This week859
This month54559
Total1503056

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIA SZKOŁY

 • Powstanie Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu na mocy Uchwały nr VI/69/99 Rady Miasta Opola  w sprawie założenia gimnazjum z dn. 11 marca 1999 r.
 • Siedzibą Publicznego Gimnazjum nr 8 zostaje budynek przy ul. Sz. Koszyka 21, a terenem działania miasto Opole.
 • Organ Prowadzącynadaje mocą uchwały XXII/192/99 Rady Miasta Opola z 29 lipca 1999 r. szkole Statut
 • Działanie Gimnazjum określa Misja i Wizja Szkoły.
 • Do PG 8 uczęszczają uczniowie szkół podstawowych Zaodrza: PSP 14, PSP 9, PSP 10, PSP 28, PSP 8 oraz innych szkół podstawowych.
 • Początek funkcjonowania gimnazjum w dużej mierze opiera się na społecznikowskiej pasji kadry pedagogicznej, która swoje siły i zapał tworzenia przetworzyła w konkretne działanie na rzecz nowo powstającej szkoły.
 • Ogłoszenie ogólnoszkolnego konkursu  pn. Turniej o Palmę Pierwszeństwa. Celem konkursu jest wykształcenie w uczniach motywacji do efektywniejszego funkcjonowania w szkole, pobudzanie aktywności uczniów, społeczności klasowej.
 • W nowo tworzoną tradycję gimnazjum wpisuje się szkolny konkurs pn. „Per Aspera ad Astra” (łac. Przez trudy do gwiazd) promujący najlepszego spośród uczniów o najwyższej średniej, najaktywniejszych, o postawie społecznikowskiej, wzoru koleżeństwa.
 • Od września 2001 r. uczniowie gimnazjum realizują w ramach Turnieju o Palmę Pierwszeństwa tematyczne projekty edukacyjne.
 • Od 2001 r. obchodzony jest Dzień Osiągnięć Ucznia, święto triumfu mądrości, nauki, aktywności, podczas którego prezentowane są wymierne owoce całorocznej pracy kół przedmiotowych i zainteresowań.
 • Nauczyciele wychowania fizycznego od początku funkcjonowania gimnazjum aktywizują uczniów w ramach szkolnych igrzysk sportowych, tygodnia sportu i rozgrywek o puchar dyrektora.
 • Co roku organizuje się tradycyjne wycieczki szkolne. Dla klas pierwszych po Opolszczyźnie, dla drugich do Wrocławia na Panoramę Racławicką, dla trzecich do Łambinowic lub Oświęcimia.
 • W roku szkolnym 2002/2003 gimnazjum rozpoczęło starania o nadanie szkole imienia. Nauczyciele, rodzice i uczniowie, po konsultacjach, zdecydowali się na postać Józefa Piłsudskiego, jako przyszłego patrona gimnazjum.
 • Rok szkolny 2003/2004 - wdrażanie działań związanych z postacią Józefa Piłsudskiego. Ogłoszenie Kampanii pod hasłem „Bohater”, która miała przybliżyć osobę Marszałka Józefa Piłsudskiego, wybitną postać z kart polskiej historii, przyszłego patrona gimnazjum.
 • Szkoła, w roku 2003, nawiązuje ścisłą współpracę ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który objął nad Gimnazjum honorowy patronat.
 • Zobowiązanie ZOR w 2003 r. do szerokiej pomocy szkole. Podjęcie decyzji o ufundowaniu sztandaru i pomocy w organizacji uroczystości nadania imienia gimnazjum.
 • 1 września 2003 r. organizacja akademii inaugurującej nowy rok szkolny. Gimnazjum otrzymuje ważne insygnia- szablę oficerską z 1932 r. podarowaną przez Związek Oficerów Rezerwy, portret Marszałka, kilkutomową biografię Józefa Piłsudskiego.
 • Zorganizowanie 10 XI 2003r. w sposób szczególnie uroczysty obchodów 85. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Złożenie na uroczystym apelu przez uczniów klas I ślubowania i pasowanie pierwszoklasistów na gimnazjalistów szablą oficerską z roku 1932 r.
 • 2003 r. - przygotowanie ekspozycji poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, która stała się zalążkiem szkolnej izby tradycji.
 • W lipcu 2004 r. przyjcie przez placówkę imienia twórcy niepodległości państwa polskiego – Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • PG 8 posiada hymn i ceremoniał szkolny.
 • Od 19 marca 2005 r. w rocznicę urodzin patrona w gimnazjum organizuje się Dzień Otwarty Szkoły. Zapraszani są do placówki uczniowie szkół podstawowych wraz z rodzicami. Szóstoklasiści mogą zapoznać się z ofertą gimnazjum oraz efektami działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W tym dniu przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych podczas szkolnych targów edukacyjnych przedstawiają gimnazjalistom ofertę edukacyjną swoich szkół.
 • Lata 2008- 2012 etapowe prace badawcze uczniów w celu poznania nieznanych wątków biografii patrona (między innymi polsko-niemiecki projekt badawczy „Marszałek Józef Piłsudski w twierdzy magdeburskiej 1917/1918")
 • Z dniem 1 września 2009 r.gimnazjum zostało przeniesione do budynku przy ulicy Lelewela 9, gdzie mieści się obecnie.
 • Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu ściśle współpracuje z 10. Opolską Brygadą Logistyczną im. płk. Piotra Wysockiego oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Opolu.
 • PG 8, działając w ramach współpracy międzynarodowej, zaangażowane jest  w programy Comenius, e- Twinning.
 • PG 8jest szkołą nowoczesną i innowacyjną, realizuje się innowacje pedagogiczne i programy autorskie. W szkole od września 2000 r. realizowanych było 13  innowacjim.in.: z matematyki, języka angielskiego, chemii, biologii, geografii, informatyki, wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, religii, a także zajęcia biblioterapii. Obecnie są to innowacje z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, fizyki, wychowania fizycznego, szkolenia sportowego.
 • W początkowym okresie w Publicznym Gimnazjum nr 8 prócz klas realizujących typową siatkę godzin funkcjonowały oddziały: dwujęzyczne z językiem niemieckim, innowacyjne z poszerzonym językiem angielskim i przedsiębiorczością, dla uczniów słabosłyszących. W chwili obecnej obok oddziałów ogólnodostępnych proponuje się oddziały sportowe, integracyjne, z innowacjami z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, fizyki. 
 • Gimnazjum realizuje cykliczne konkursy szkolne: Konkurs Per Aspera ad Astra, Palma Pierwszeństwa, Primus Optimorum, Konkurs Mitologiczny, Kreatywni po angielsku, Matematyczne Wędrówki z Patronem, Bieg Patrolowy, Tydzień Kultury Krajów Anglojęzycznych, zawody sportowe o Puchar Dyrektora, Mała Olimpiada Prozdrowotna.
 • Gimnazjum realizuje cykliczne konkursy dla uczniów szkół podstawowych: Orzeł Przyrody, Omnibus, Matematyczne Koło Fortuny, Olimpiada z języka angielskiego.
 • Gimnazjum realizuje cykliczne konkursy dla uczniów gimnazjów: Konkurs Jednego Poety, Pitagorejczyk, Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii.
 • Szkoła, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli, realizuje ciekawe, interdyscyplinarne projekty, w których uczniowie zdobywają wiedzę i nowe umiejętności, np.:  Szkoła bez przemocy, Nie tylko dla orłów, Szkoła Promująca Zdrowie, Odyseja Umysłu, Szkolne Koło Caritas, Bezpieczna Szkoła, Zaczarowany Świat, Praca z uczniem w języku niemieckim, Trzymaj Formę, Znajdź właściwe rozwiązanie, Szwajcarsko-Polski Program-Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Chorobom Przewlekłym, Internetowy Odkrywca Światów –i Ty możesz zostać Kopernikiem, Pierwsza Pomoc Przedmedyczna.
 • W szkole wydawana jest gazetka internetowa, redagowana przez uczniów uczęszczających na zajęcia koła dziennikarskiego.
 • W ramach informatycznej specjalizacji gimnazjum, we wrześniu 2000 r., powstała witryna internetowa, która stała się wizytówką szkoły.
 • Tradycją Gimnazjumsą organizowane po egzaminachgimnazjalnych OSIEMCINY. Wielki bal uczniów klas trzecich, rozpoczynany tradycyjnie polonezem, organizowany przez Radę Rodziców. Znaczące wydarzenie wieńczące trzyletnią naukę w gimnazjum.
 • Na zakończenie roku szkolnegoabsolwenci gimnazjum otrzymują Księgę Absolwenta,zawierającą prócz fotografii, krótkie informacje o uczniu, o klasie, o szkole. Pozycja ta stanowi dla nich wymierną pamiątkę nauki w Publicznym Gimnazjum nr 8 w Opolu.
 • Dyrektor Szkoły: w okresie od  15 kwietnia 1999r. do 31 sierpnia 2011 r. funkcję dyrektora gimnazjum pełnił Wojciech Rerich.