Aktywizacja uczniów

Today965
Yesterday3019
This week965
This month54665
Total1503162

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nie tylko dla orłów

NIE TYLKO DLA ORŁÓW

Program wspierania ucznia zdolnego.

Główny cel programu.

Wczesne rozpoznanie i wyłonienie, a następnie wspieranie rozwoju ucznia zdolnego oraz promowanie jego dalszego rozwoju w środowisku.

Cele szczegółowe programu.

Upowszechnienie propozycji pracy z uczniem zdolnym.

Wyłanianie w placówce uczniów zdolnych.

Stworzenie warunków do pracy z uczniami uzdolnionymi.

Propagowanie osiągnięć uczniów zdolnych.

Motywowanie do pracy uczniów uzdolnionych.

Motywowanie do pracy z uczniem zdolnym.

Definicja ucznia zdolnego.

      Uczeń zdolny to uczeń, który posiada wysoki poziom zdolności ogólnych do uczenia się, określone zdolności specjalne ( językowe, matematyczne, artystyczne, sportowe, twórcze, przywódcze) oraz wysokie osiągnięcia lub możliwości osiągnięć w różnych dziedzinach.

Kogo obejmuje program?

Program obejmuje ucznia, którego charakteryzują następujące cechy:

- silne i wielostronne zainteresowania

- silna motywacja do zajmowania się wybranymi dziedzinami

- łatwość w przyswajaniu wiedzy

- otwartość na nowe wyzwania

- umiejętność tworzenia własnych prezentacji

- zaangażowanie w życie szkoły

- podzielna uwaga

- dociekliwość

- umiejętność zidentyfikowania problemu

- myślenie syntetyczne

Obszary działań, określone według obszarów talentu.

- Sportowe.

- Artystyczne (muzyczne, aktorskie, plastyczne).

- Humanistyczne.

- Przyrodnicze.

- Matematyczne.

- Organizacyjne.

Procedury wyłaniania ucznia zdolnego.

 • Wynik testu kompetencji po szkole podstawowej.

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 • Wywiad środowiskowy ( rozmowa z uczniem, rodzicami).

 • Ankieta dotycząca zainteresowań uczniów i ich dotychczasowych osiągnięć.

 • Test pierwszaka ( badanie wiadomości i umiejętności ucznia na wstępie).

 • Obserwacja ucznia na tle grupy.

 • Nominacja przyznana przez nauczycieli w oparciu o obserwację ucznia, gromadzenie opinii i spostrzeżeń nauczycieli uczących.

 • Wyniki sprawdzianów wiadomości, średnie ocen, wyniki testów, egzaminów.

Regulamin przyznawania nominacji i „ Paszportu Orła”.

 1. Nominację do otrzymania „Paszportu Orła” może otrzymać uczeń, który pomyślnie przeszedł eliminacje szkolne w konkursie przedmiotowym lub zajął I – III miejsce na szczeblu miejskim w konkursach sprawnościowych, artystycznych, poza przedmiotowych.

 2. Nominacja wręczana będzie po eliminacjach konkursów.

 3. Uczeń nominowany do „Paszportu Orła” będzie mógł korzystać z następujących przywilejów:

-         wydłużony termin rozliczania się z prac domowych,

-         3 dni przed terminem konkursu uczeń może pracować indywidualnie z nauczycielem prowadzącym na jego zajęciach lub pracować nad swoimi zadaniami na zajęciach planowych,

-         tydzień przed terminem konkursu uczeń jest zwolniony z przygotowania do zajęć i prac domowych, które jest zobowiązany uzupełnić w czasie ustalonym z nauczycielami,

-         tydzień przed terminem konkursu uczeń ma możliwość indywidualnego ustalenia czasu pisania sprawdzianów po eliminacjach miejskich,

-         uczeń uczestniczący w zawodach sportowych, wychodzący w czasie sprawdzianu, zachowuje prawo do dodatkowego terminu poprawy,

-         w okresie przygotowań do zawodów, uczniowie uczestniczący w dodatkowych treningach popołudniowych mają prawo do wydłużonego terminu rozliczenia zadań domowych (ustalonego z nauczycielami),

-         uczeń uczestniczący przed zawodami w popołudniowych treningach,  może ustalić indywidualny termin pisania sprawdzianu.

 1. Uczeń, który zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub zajął I – III miejsce na szczeblu wojewódzkim w konkursach sprawnościowych, artystycznych i pozaprzedmiotowych, otrzymuje „Paszport Orła”.

 2. Uczeń, który otrzymał „Paszport Orła”, może skorzystać z następujących przywilejów w okresie przygotowań :

-         indywidualne ustalanie terminów rozliczania zadań domowych, sprawdzianów, prac długoterminowych,

-         dwa tygodnie przed eliminacjami wojewódzkimi zwolnienie ze sprawdzianów, z których rozlicza się po konkursie,

-         tydzień przed eliminacjami praca indywidualna z nauczycielem prowadzących na określonych przez niego zasadach.

 1. Uczeń może utracić nominację lub „Paszport Orła”, jeżeli rezygnuje z udziału w konkursach lub nie bierze udziału w zajęciach z nauczycielem prowadzącym, nie stawia się na treningi.

 2. W przypadku nie wywiązywania się z terminów rozliczania się z zadań, sprawdzianów przesuniętych w ramach przywilejów „Paszportu Orła”, uczeń otrzymuje z nich ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy.