Aktywizacja uczniów

Today965
Yesterday3019
This week965
This month54665
Total1503162

 

Zapraszamy na nową stronę PSP 33: www.psp33.opole.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------

WIZJA SZKOŁY

Gimnazjum nie może rozwijać się obok życia, musi tkwić w samym jego środku, dostosowywać się do gwałtownych zmian cywilizacyjnych (np. rewolucji informatycznej), w nowoczesny sposób przygotowywać młodzież do wszystkich zadań, jakie będą jej stawiane od razu na starcie w dorosłość. Musi uczyć umiejętności decydowania o sobie, samodzielnych wyborów, asertywności.

PG 8 to szkoła

 • nowoczesna, przygotowująca ucznia do podjęcia wyzwań współczesności
 • stawiająca nacisk na edukację: prozdrowotną, ekologiczną, informatyczną, językową
 • rozwijająca wszechstronne zainteresowania uczniów
 • skutecznie przeciwdziałająca patologiom społecznym
 • oferująca uczniowi atrakcyjne, aktywne metody nauki
 • stymulująca wszechstronny rozwój ucznia
 • pobudzająca ucznia do przyjmowania postaw aktywnych, asertywnych i twórczych
   

Wizja absolwenta gimnazjum:


absolwent gimnazjum nr 8 to uczeń:

 • wyposażony w niezbędne umiejętności organizowania własnego warsztatu pracy pozwalającego na zdobycie pożądanej wiedzy z każdego przedmiotu (samodzielność),
 • sprawnie posługujący się podręcznikowymi, pozapodręcznikowymi, medialnymi i in. środkami zdobywania wiadomości,
 •  wyposażony w umiejętność pracy z komputerem, z multimedialnymi programami edukacyjnymi, wykorzystujący internet jako źródło poszerzania wiedzy i zdobywania informacji o świecie,
 • umiejący obsługiwać współczesny sprzęt elektroniczny,
 • sprawnie posługujący się przynajmniej jednym językiem obcym,
 • który prowadzi higieniczny i zdrowy styl życia, podejmuje działania służące ochronie swojego zdrowia,
 • dostrzegający konieczność harmonijnego rozwoju intelektualnego i fizycznego,
 • aktywny, umiejący współpracować z otoczeniem, otwarty na otaczający go świat,
 • kreatywny, twórczo podchodzący do każdego problemu,
 • umiejący wyrazić swoją osobowość w postaci aktu twórczego w zakresie plastyki, muzyki, form literackich, teatralnych i in.,
 • znający i przestrzegający zasad savoir-vivre'u w każdej sytuacji,
 • radzący sobie ze stresem, umiejący zaistnieć w świecie rywalizacji, konkurencyjności,
 • szanujący uznane wartości
 • rozumiejący procesy zachodzące we współczesnym świecie;

 

Formy i metody realizacji zadań, wynikające z przyjętych założeń

 

 1. Dobór aktywnej, otwartej, twórczej kadry pedagogicznej, zaangażowanej w tworzenie nowej zreformowanej szkoły.
 2. Wybór i dopasowanie przez kadrę pedagogiczną programów nauczania do wizji szkoły i wizji absolwenta.
 3. Stworzenie, przy współudziale uczniów i ich rodziców, wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 4. Stworzenie, w oparciu o wizję szkoły, przy współpracy rodziców szkolnego programu wychowawczego.
 5. Rozpisanie na hasła do realizacji poszczególnych elementów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w programie szkoły.
 6. Udział kadry pedagogicznej w zespołach samokształceniowych, poszerzanie swych kwalifikacji na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i in. formach samodoskonalenia.
 7. Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
 8. Współpraca ciągła z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim zakresie pracy szkoły.
 9. Współpraca na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka z ośrodkami edukacyjnymi, samorządowymi, kulturalnymi (teatry, kina, filharmonia, BWA, domami kultury, szkołą muzyczną i plastyczną), poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkami zajmującymi się przeciwdziałaniem uzależnieniom.
 10. Stworzenie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.
 11. Pobudzanie uczniów do aktywności, wychodzenia z inicjatywami poza szkołę,
  organizowanie imprez na rzecz gimnazjum i na rzecz środowiska przez zespoły klasowe lub koła zainteresowań, koła przedmiotowe.
 12. Rozpisanie szeregu konkursów na rzecz szkoły w celu wszechstronnej aktywizacji ucznia, integracji z nowym środowiskiem w celu stworzenia przekonania o jego wpływie na to, co dzieje się w szkole.
 13. Prezentacja osiągnięć uczniów na forum szkoły i poza nią.
 14. Roztoczenie opieki nad uczniem słabym, wymagającym terapii pedagogicznej lub psychologicznej, uczniem z ubogiej rodziny lub zaniedbanym wychowawczo (organizacja dożywiania, dofinansowania do obiadów).
 15. Bieżące kontrole funkcjonowania głównych wewnątrzszkolnych aktów, ewaluacja systemu, wprowadzanie poprawek po analizie ankiet skierowanych do klientów szkoły.


Misja szkoły


Publiczne Gjmnazium nr 8 jest naszą szkołą, wspólnie dbamy o to, by sprostała naszym oczekiwaniom.

My, uczniowie PG nr 8

• chcemy, by nasza szkoła była miejscem, gdzie wspólnie decydujemy o najważniejszych dla nas sprawach, w której zdobywamy wiedzę bliską współczesnemu człowiekowi, umiejętności potrzebne nam w dorosłym życiu.
• Chcemy uczyć się w atmosferze życzliwości i serdeczności, odróżniać dobro od zła, w poszanowaniu podstawowych ogólnoludzkich wartości.
• Oczekujemy, że szkoła nauczy nas radzić sobie ze stresem, wykształci w nas umiejętność przeciwstawiania się różnego rodzaju zagrożeniom, które niesie ze sobą świat.
• Pragniemy uczyć się w bezpiecznej szkole.

My, nauczyciele

• chcemy tworzyć nowy wizerunek szkoły, współdziałać wraz z rodzicami w procesie wychowawczym, przekazywać swą wiedzę, kształcić umiejętności ucznia w sposób rzetelny, wszechstronny w zgodzie ze sztuką dydaktyki.
• Pragniemy wzbudzić w uczniu potrzebę samodoskonalenia.  Chcemy wykształcić w uczniach postawy asertywności, ale i empatii i altruizmu.